Central Lab a CRH Company

Pracownia fizyczna

  • Badanie gęstości cementu i popiołu (metoda piknometryczna);
  • Oznaczanie stopnia zmielenia metodą przepuszczalności powietrza (metoda Blaine’a) i metodą przesiewania strumieniowego;
  • Analiza składu ziarnowego metodą dyfrakcji laserowej;
  • Badanie konsystencji normowej cementu, początku i końca czasu wiązania;
  • Badanie stałości objętości;
  • Badanie wytrzymałości na ściskanie zapraw i betonów;
  • Badanie zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej;
  • Badanie gęstości świeżej mieszanki betonowej;
  • Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka;
  • Analiza sitowa kruszyw.